+34 93 393 89 94 info@guardiolapenalistas.com

 Política de Privacitat

A l’efecte del que es preveu en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels Drets Digitals, l’informem dels següents aspectes:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT – DADES IDENTIFICATIVES

L’informem que aquest lloc web està administrat per:

INÉS GUARDIOLA SÁNCHEZ

NIF: 46356928Z

Carrer Balmes 177, 4º 2ª – 08006 Barcelona

info@guardiolapenalistas.com

93 393 89 94

INÉS GUARDIOLA SÁNCHEZ és advocada col·legiada en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el número 30039.

INÉS GUARDIOLA SÁNCHEZ tractarà les seves dades de caràcter personal en qualitat de Responsable del Tractament (d’ara endavant, com a “Responsable del Tractament”), qui vetllarà pel compliment diligent de la normativa de protecció de les dades de caràcter personal de clients, potencials clients, proveïdors i usuaris que contactin a través del present lloc web.

Pot vostè contactar amb el Responsable a través de l’adreça postal indicada o a través de l’adreça de correu electrònic info@guardiolapenalistas.com

DADES PERSONALS, ORIGEN, FINALITAT I BASE DE LEGITIMACIÓ

Les dades personals que seran objecte del tractament per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen seran:

  • Totes aquelles dades que vostè voluntàriament faciliti a través del present lloc web, ja sigui mitjançant el formulari de contacte o a través del correu electrònic corporatiu facilitat, amb la finalitat de gestionar i desenvolupar els serveis sol·licitats i/o contractats. La base de legitimació del present tractament és l’execució contractual.
  • Totes aquelles dades que vostè ens faciliti de manera voluntària per a atendre les consultes i peticions, amb la finalitat de proporcionar una adequada gestió d’aquestes. La legitimació es basa en en l’interès legítim del Responsable del Tractament de donar resposta a les sol·licituds de potencials clients i en el consentiment.
  • Així com aquells relacionats amb els altres tractaments de dades el tractament de les quals estiguem d’una altra manera legitimats conforme a la normativa vigent. El Responsable del Tractament també podrà tractar les seves dades personals per al compliment de les seves obligacions legals i/o reguladores.

La tipologia de les dades que el Responsable del Tractament tractarà de vostè seran totes aquelles dades que vostè de manera voluntària ens faciliti, entre elles: nom, cognoms, adreça postal i/o electrònica personal i/o professional, telèfon personal i/o professional, dades bancàries, CIF/NIF i totes aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb el Responsable del Tractament.

DECISIONS AUTOMATITZADES

El Responsable del Tractament no adopta decisions individuals automatitzades o tècniques de profiling amb la seva informació. Tots els tractaments de decisions es realitzen amb una intervenció humana i per a les finalitats abans esmentades.

COMUNICACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

No es cediran les seves dades a tercers sense el seu consentiment, excepte quan sigui necessari per a poder atendre les finalitats del tractament i conforme exigeixi la legislació aplicable, els tribunals i/o les autoritats públiques.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb el Responsable del Tractament i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, mentre no comuniqui vostè el contrari i durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals del Responsable del Tractament. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimizades.

ELS SEUS DRETS

Vostè podrà exercir els següents drets a través de l’adreça postal o electrònica indicada anteriorment:

DRET ESPECÍFIC

SIGNIFICAT

Dret d’accés

Saber si tracten les seves Dades Personals, i en cas affirmatiu, les condicions d’aquest tractament.

Dret de rectificació

Rectificar les Dades Personals sobre vostè que siguin incorrectes i completar les dades que estiguin incompletes.

Dret de supressió

El dret al fet que suprimim les seves Dades Personals, en certes circumstàncies.

Dret de portabilitat

Rebre les seves Dades Personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i transmetre’ls a un altre responsable.

Limitació del tractament

Obtenir la limitació del tractament de les seves Dades Personals en certes circumstàncies.

Dret d’oposició

Oposar-se al tractament de les seves Dades Personals per motius relacionats amb la seva situació particular, en certes circumstàncies.

Dret a retirar el consentimient

Retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Així mateix, si vostè considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privacitat, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica o de la seva adreça postal.

MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

El Responsable podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. En tot cas, l’informarà de qualsevol modificació de la Política de Privacitat que tingui un impacte rellevant per a la seva privacitat i la protecció de les seves dades, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, li donarem la possibilitat d’atorgar novament el seu consentiment.

Vostè podrà posar-se en contacte amb el Responsable del Tractament a través de l’adreça postal següent, Carrer Balmes 177, 4t 2a – 08006, Barcelona (Barcelona, Espanya) o a través del correu electrònic info@guardiolapenalistas.com, en cas de tenir qualsevol dubte o necessitat relacionada amb la protecció de les seves dades de caràcter personal.

Última modificació 04/02/2020